1 : Lệnh Resets : /autoreset
2 : Lệnh làm nhiệm vụ cấp 2 , 3 : /change
3 : Lệnh thêm tiền : /zen 99999999999
4 : Lệnh cộng sức mạnh : /addstr
5 : Lệnh cộng nhanh nhẹn : /addagi
6 : Lệnh cộng máu : /addvit
7 : Lệnh cộng năng lượng : /addene
8 : Lệnh cộng cmd : /addcmd
9 : Lệnh tẩy point : /clearpoint