Nhằm mục đích tạo thêm sự cạnh tranh trong việc đua TOP 7 ngày đầu OPEN máy chủ Hà Nội
BQT quyết định mở lên resets max 300 lần trong 7 ngày đầu tiên sau đó 1 tuần sau mới mở tiếp lên resets 400 lần.
- Trường hợp chốt đua TOP nếu có sự tranh chấp thì sẽ lấy log Reset trên Server để xem ai là người max đầu tiên nếu có tranh chấp.